முன்னுரிமை மணமகன்:

SENTHIL

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

SATHEESH

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

PRASAD

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

BALA BALAJI

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

SRINIVASAN

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

KISHORE

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>
முன்னுரிமை மணமகள்:

SHOBANA

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

PANDISELVI

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

DURGADEVI

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

APARNA AMBIGAI

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

VIJAYALAKSHMI

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

PONBHARATHI

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>
வரன்கள் பட்டியல்:

பிரிவு         ஆண்கள்        பெண்கள்     மொத்தம்

மொத்தம்          12174                 18790            30964

gps;iskhh;   

2839    3398    6237

ehlhh;   

1607    3501    5108

nrl;bahh;   

1618    1917    3535

ehAL   

1547    1819    3366

tp];tfh;kh   

624    1759    2383

Nrh;thh;   

549    1181    1730

Mjp jpuhtplh;   

200    1184    1384

ahjth;   

319    1002    1321

,y;yj;Jg;gps;iskhh;   

812    431    1243

fs;sh;   

343    369    712

kwth;   

218    403    621

NjNte;jpu Fy Ntshsh;   

161    434    595

Kjypahh;   

247    194    441

kWkzk;   

0    270    270

td;dpah;   

78    180    258

fTz;lh;   

102    147    249

Iah;   

210    35    245

nul;bahh;   

155    63    218

kUj;Jth;   

69    75    144

fpwp];bad;   

55    85    140

%];yPk;   

75    64    139

%g;gdhh;   

52    69    121

tPuirtk;   

55    41    96

mUe;jjpah;   

41    39    80

ehaf;fh;   

53    22    75

tz;zhh;   

27    32    59

Ntshh;   

18    13    31

nyg;ig   

8    6    14

Fwth;   

3    7    10

rhypah;   

8    1    9

ts;Std;   

2    6    8

Nghah;   

0    6    6

uh[{f;fs;   

3    0    3

FyhyH   

0    2    2

kPdth;   

0    1    1

kuhl;bah;   

1    0    1

kiyahsp   

0    1    1

nrsuh\;buh   

0    0    0

*வரிசை: பிரிவு, ஆண்கள், பெண்கள், மொத்தம்

விளம்பரப் பலகை:

வெற்றிக்கதைகள்:

மணமகன் :
மணமகள்:
திருமண நாள்:
மணமகன் :
மணமகள்:
திருமண நாள்:
மணமகன் :
மணமகள்:
திருமண நாள்:

SENTHIL

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

SATHEESH

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

PRASAD

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

BALA BALAJI

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

SRINIVASAN

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

KISHORE

பெயர் :

பதிவு எண் :

மேலும் >>

ஆதரவாளர்கள்:

விரைவு செய்திகள் :

குருவித்துறையில் குருபெயர்ச்சி லட்சார்ச்சனை துவக்கம்!குருவித்துறை: குருபெயர்ச்சியை முன்னிட்டு, குருவித்துறை சித்திர ரத வல்லபபெருமாள் கோயிலில் இன்று (ஜூலை3) அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் பரிகார பூஜையாக லட்சார்ச்சனை துவங்குகிறது. ஜூலை 5ம் தேதி இரவு 1.03 மணிக்கு கடக ராசியில் இருந்து சிம்ம ராசிக்கு குருபகவான் இடபெயர்ச்சியாகிறார். இதைமுன்னிட்டு அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் பரிகார பூஜையாக இன்று காலை 9.30 மணிக்கு லட்சார்ச்சனை துவங்கி, இரவு 10 மணிக்கு முடிகிறது.Versatile in all weather: We offer marquees that are comfortable and secure in any weather - if its a howling gale on top of a hillside in October, -15 C in a town carpark in December or a perfect sunny day on a croquet lawn in July. Perfect for your parties, weddings and corporate events.The White Marquee Company – Creating beautiful venues for weddings, corporate events, public and private functions in Manchester, Cheshire, Lancashire, Derbyshire, Merseyside and throughout North West England & North Wales.One reason people lie is to achieve personal power. Achieving personal power is helpful for someone who pretends to be more confident than he really is. For example, one of my friends threw a party at his house last month. He asked me to come to his party and bring a date. However, I didn’t have a girlfriend. One of my other friends, who had a date to go to the party with, asked me about my date. I didn’t want to be embarrassed, so I claimed that I had a lot of work to do. I said I could easily find a date even better than his if I wanted to. I also told him that his date was ugly. I achieved power to help me feel confident; however, I embarrassed my friend and his date. Although this lie helped me at the time, since then it has made me look down on myself.Newspapers in India are classified into two categories according to the amount and completeness of information in them. Newspapers in the first category have more information and truth. Those in the second category do not have much information and sometimes they hide the truth. Newspapers in the first category have news collected from different parts of the country and also from different countries. They also have a lot of sports and business news and classified ads. The information they give is clear and complete and it is supported by showing pictures. The best know example of this category is the Indian Express. Important news goes on the first page with big headlines, photographs from different angles, and complete information. For example, in 1989-90, the Indian prime minister, Rajive Ghandi, was killed by a terrorist using a bomb. This newspaper investigated the situation and gave information that helped the CBI to get more support. They also showed diagrams of the area where the prime minister was killed and the positions of the bodies after the attack. This helped the reader understand what happened. Unlike newspaper in the first category, newspapers in the second category do not give as much information. They do not have international news, sports, or business news and they do not have classified ads. Also, the news they give is not complete. For example, the newspaper Hindi gave news on the death of the prime minister, but the news was not complete. The newspaper didn’t investigate the terrorist group or try to find out why this happened. Also, it did not show any pictures from the attack or give any news the next day. It just gave the news when it happened, but it didn’t follow up. Therefore, newspapers in the first group are more popular than those in the second group.சமூக செய்திகள்:


திருமண வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக அமைய தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி மூன்று மந்திரங்களை கூறுகிறார். அவை:
1. விட்டுகொடுத்தல் 2. பொறுமை / சகிப்புத்தன்மை 3. தியாகம்.
விட்டுகொடுத்தல் சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப விட்டுகொடுத்தல், வளைந்துக்கொடுத்தல். பொறுமை / சகிப்புத்தன்மை சில நேரங்களில் சில சங்கடங்கள் வரும்போது பொறுத்துக்கொண்டுதான் போக வேண்டும். அதற்கும் மேல் சில நேரங்களில் நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் சகித்துக் கொள்ளவும் வேண்டும். சரியான நேரத்தில் நாசூக்காக எடுத்துக்கூறி திருத்திவிடலாம். காரியம் ஆக வேண்டுமே. தியாகம் தியாகம் என்பது நம்முடைய உரிமையையே விட்டுக்கொடுப்பது. இது என்னுடைய் பொருள்தான், ஆனா பரவாயில்ல நீயே வச்சுக்க.
தேடல்ஒளிச்சித்திரம்: