பதிவு கட்டணம் இலவசம். ஸ்ரீ அங்காள ஈஸ்வரி துணை புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
 
தமிழ் வருடப்பிறப்பு முன்னிட்டு (14.04.2014 - திங்கள்) அன்று ஒரு நாள் மட்டும் ஜாதகம் இலவசம்

 
 
முன்னுரிமை மணமகன்
 • Õ.fhh;j;jpf;
  ( M15805 )
  jpUkzkhfhjtu;
  10/04/1981
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(MECH ENGI)
 • Ï..ghyh[p
  ( M21619 )
  jpUkzkhfhjtu;
  01/03/1985
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  DME,BE
 • Î.NyhNf\; nfsjk;Fkhu;
  ( M1914 )
  jpUkzkhfhjtu;
  23/10/1983
  ehAL
  M.COM,MBA
 • Ð.ehfr;re;jpud;
  ( M4971 )
  jpUkzkhfhjtu;
  20/01/1987
  ehAL
  B.COM
 • Ô.=jh;
  ( M16767 )
  tpthfuj;J Mdtu;
  10/10/1980
  ehlhh;
  B.COM
 • Ö.jahsghz;b
  ( M13320 )
  jpUkzkhfhjtu;
  15-03-1981
  fs;sh;
  10
 • Ö.gukFU
  ( M3827 )
  jpUkzkhfhjtu;
  02/04/1982
  Kjypahh;
  B.TECH
 • Õ.Í.jpU%h;j;jp
  ( M12560 )
  jpUkzkhfhjtu;
  20/02/1987
  gps;iskhh;
  MBA,
 • Ô.ghy;ghz;b
  ( M15499 )
  jpUkzkhfhjtu;
  21/12/1983
  nrl;bahh;
  12th Std,I.T.I.,
 • Ô.gpuGghz;b
  ( M15605 )
  jpUkzkhfhjtu;
  13/08/1986
  nrl;bahh;
  10th Std,
 • É.fdfNty;
  ( M15626 )
  jpUkzkhfhjtu;
  24/09/1985
  nrl;bahh;
  B.Tech.,,B.E.,
 • Ï.ghyKUfd;
  ( M18795 )
  jpUkzkhfhjtu;
  11/01/1985
  gps;iskhh;
  B.E
 • Í.uNk\;
  ( M21531 )
  jpUkzkhfhjtu;
  15/10/1979
  gps;iskhh;
  B.COM
 • É.gpujPg; Fkhu;
  ( M5016 )
  jpUkzkhfhjtu;
  23/07/1974
  gps;iskhh;
  BSC
 • Ä.fhh;j;jpNfad;
  ( M6173 )
  jpUkzkhfhjtu;
  24/10/1980
  nrl;bahh;
  BSC
 • Ã.n[af;Fkhh;
  ( M6181 )
  jpUkzkhfhjtu;
  10/08/1985
  nrl;bahh;
  B.Com
 • Õ.tp[aFkhu;
  ( M3505 )
  jpUkzkhfhjtu;
  20/05/1985
  nrl;bahh;
  MBA
 • tpNtfhde;jd;
  ( M19006 )
  jpUkzkhfhjtu;
  30.9.1983
  gps;iskhh;
  DME
 • khpa rj;aghG
  ( M22530 )
  jpUkzkhfhjtu;
  20/12/1988
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  BTECH ECE
 • re;jpuNrfh;
  ( M22578 )
  jpUkzkhfhjtu;
  27/08/1982
  gps;iskhh;
  BBA
 • nyl;Rkzd;
  ( M22435 )
  jpUkzkhfhjtu;
  13/07/1984
  gps;iskhh;
  B.TECH
 • kzpfz;ld;
  ( M21689 )
  jpUkzkhfhjtu;
  22/12/1982
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.TECH
 • ehfuh[d;
  ( M21766 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/11/1981
  gps;iskhh;
  MBA
 • Nfhtpe;juh[;
  ( M23687 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/09/1986
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  ITI
 • nghparhkp
  ( M22440 )
  jpUkzkhfhjth;
  31/01/1983
  %g;gdhu;
  MA,M.PHIL,PH.D.,B.ED
 • rpd;dr;rhkp(v)uh[h
  ( M22449 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/10/1985
  gps;iskhh;
  BBA(DIPLOMA IN HOTEL MANAGMENT)
 • Mde;j;
  ( M22324 )
  kWkzk;
  07/12/1985
  NjNte;jpu Fy Ntshsh;
  BSC.
 • ghyre;jpud;
  ( M22307 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/05/1990
  nul;bahh;
  EEE
 • rutzd;
  ( M21699 )
  jpUkzkhfhjth;
  29/11/1982
  gps;iskhh;
  B.E(CSE)
 • jpNd\;re;jpud;
  ( M23709 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/09/1986
  ehAL
  BBA(MARKETING))
 • uh[hghz;bf;FkhH
  ( M23711 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/06/1979
  nrl;bahh;
  BCOM
 • mUzhr;ryk;
  ( M23692 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/01/1976
  tp];tfh;kh
  DIP.IN TEXTILE TECH.,AME
 • jpNd\;FkhH
  ( M23699 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/05/1987
  tp];tfh;kh
  BE(EEE)
 • ghyre;jh;
  ( M23698 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/11/1984
  gps;iskhh;
  DCE(CIVIL)
 • uFehjd;
  ( M23700 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/12/1985
  nrl;bahh;
  BBA
 • fhsP];tud;(v)RNu\;
  ( M23704 )
  jpUkzkhfhjth;
  06/07/1984
  gps;iskhh;
  MSC
 • mUz;gpurhj;
  ( M23705 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/08/1987
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(CS)
 • ghG
  ( M22393 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/01/1977
  ahjth;
  BE
 • mu;[Pzd;gpuG
  ( M23703 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/02/1983
  fs;sh;
  B.COM,MBA
 • ghyfpU\;zd;
  ( M23708 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1977
  ehAL
  10th
 • kzpNty; KUfd;
  ( M21671 )
  jpUkzkhfhjth;
  29/11/1985
  gps;iskhh;
  BSC
 • Nkhfd; re;jpuNrfud;
  ( M22130 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/05/1985
  gps;iskhh;
  BE,MBA
 • ghykzpfz;ld;
  ( M23756 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/09/1987
  Nrh;thh;
  BE(CIVIL)
 • [k;GNf];tud;
  ( M23759 )
  kWkzk;
  01/04/1981
  gps;iskhh;
  DCA
 • tpf;Nd];tud;
  ( M23749 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/07/1987
  Nrh;thh;
  B.COM.,MBA
 • Kdpahz;b
  ( M23726 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/01/1987
  gps;iskhh;
  10th
 • mUz;Fkhh;
  ( M22536 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/09/1984
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  BCS,DIPLOMA IN AUDIO ENGINEER
 • fhHj;jpNfad;
  ( M22515 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/10/1985
  Nrh;thh;
  B.COM.
 • ntq;fNl\;
  ( M22512 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/05/1988
  ehAL
  B.COM;
 • Í.moF ghy Rg;gpukzp
  ( M22262 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/09/1982
  fs;sh;
  11TH ,
 • Õ.Kj;JFkhh;
  ( M22474 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/04/1981
  gps;iskhh;
  12TH
 • Ð.rj;afNz\;
  ( M23770 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/09/1986
  nrl;bahh;
  BE
 • É.Rg;Guh[;
  ( M22473 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/11/1982
  ehAL
  12TH
 • Õ.fhspjh];
  ( M23792 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/10/1987
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  12,CATERING
 • Õ.uNk\;
  ( M23764 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/09/1988
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  DIPLOMA IN CIVIL ENGINEER
 • Õ.fhHj;jpf;
  ( M22568 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/10/1985
  Kjypahh;
  MBBS
 • Ø.uh[d;
  ( M22519 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/03/1981
  ehah;
  12
 • Ð.Re;jughz;bad;
  ( M22547 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/09/1982
  ahjth;
  BE,MBA
 • Í.utpf;FkhH
  ( M22526 )
  kWkzk;
  22/06/1988
  fs;sh;
  ME,ECE(VLSI)
 • Ï.Nkhfd;
  ( M21591 )
  kWkzk;
  20/12/1978
  kwth;
  10TH
 • Í.fhHj;jpNfad;
  ( M22501 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/04/1983
  ehAL
  MCA
 • É.,uhk%h;j;jp
  ( M22792 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/07/1980
  ehAL
  B SC, (PHY) ,M A ,(ENG)
 • Õ.Nfhgpehj;
  ( M23789 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/06/1976
  ehAL
  M COM. DCA
 • Ï.fUg;grhkp
  ( M23815 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/10/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  10TH
 • Í.ghh;j;jpgd; fe;jrhkp
  ( M23809 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/04/1982
  nrl;bahh;
  DECE
 • Í.tp[a;
  ( M23835 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/11/1984
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M,SC,, C.S
 • Í.Re;juuh[%Hj;jp
  ( M23052 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/02/1979
  gpuhkpd;
  12th Std
 • Ë.Í.khhpKj;J (v) #h;ah
  ( M23836 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/08/1987
  gps;iskhh;
  ITI,DEEE,DIAT
 • É.KUf ghz;bad;
  ( M23814 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/06/1984
  nrl;bahh;
  10
 • Ç.gpufh\; fz;zd;
  ( M23810 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/11/1985
  Kjypahh;
  BCOM,DCDET
 • Ò.Nuh`pj;fNz];
  ( M23858 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/09/1982
  Kjypahh;
  BCOM
 • Õ..ghh;j;jrhujp (v) rhk;Gf%h;j;jp
  ( M23870 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/11/1985
  nrl;bahh;
  MCA
 • Ô..rutzd;
  ( M23883 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/07/1988
  gps;iskhh;
  BE(EC)
 • É.cjaf;Fkhh;
  ( M23888 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/05/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DIPLO MECHAN ENGIN
 • Ï.fhspuh[d;
  ( M23847 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/02/1985
  gps;iskhh;
  10TH
 • Ì.Kj;JghG
  ( M23912 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/10/1984
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE,GME
 • Ì..jPgd; gpufh\;
  ( M23919 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/09/1981
  ehAL
  MSC(SOFTWARE ENG.)
 • Ô.uh[khzpf;fk;
  ( M23957 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/03/1985
  gps;iskhh;
  BSC DR A/C
 • Ð.Mde;;j; ghG
  ( M23956 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/03/1985
  gps;iskhh;
  +2
 • Ô.fNz\; ghz;bad;
  ( M23950 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/09/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT
 • Ï.fzgjp
  ( M22774 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/02/1981
  fs;sh;
  MBA
 • Å.uh[;FkhH
  ( M23975 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/09/1987
  fs;sh;
  +2,ITI
 • Æ.Jiurhkp
  ( M23986 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/12/1991
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  8TH
 • Ô.Õ..rjP];Fkhh;
  ( M23914 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/09/1985
  tp];tfh;kh
  BE,MBA
 • É.Mde;j;
  ( M24016 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/06/1986
  fs;sh;
  BSC, MBA
 • Ä.mUzfphp
  ( M24019 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/05/1987
  ehAL
  +2
 • Ô.kzpkhwd;
  ( M24015 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/05/1985
  ehAL
  MCA
 • Õ.nre;jpy; Fkhh;
  ( M24044 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/09/1986
  gps;iskhh;
  8TH
 • Ô.n[af;FkhH
  ( M15794 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/07/1984
  nrl;bahh;
  BSC,MBA
 • É.Kj;Juhkd;
  ( M22535 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/05/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BA
 • ÕÔÐ.fhh;j;jpf; uh[h
  ( M24069 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/07/1984
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MBA IN BANGALORE
 • Ô.rutzd;
  ( M24063 )
  kWkzk;
  05/09/1985
  ehAL
  8 TH
 • Ð.kjd;Fkhh;
  ( M24077 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/12/1985
  tp];tfh;kh
  10TH,ELECTRICIAN
 • Õ.Kj;JKdP];tud;
  ( M24084 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/01/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DECE
 • Õ.[pNje;jpuh
  ( M24067 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/03/1980
  ehAL
  DME
 • Ô.rjP];ghG
  ( M24102 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/02/1979
  gps;iskhh;
  DME BBA
 • Ö.rjP];Fkhh;
  ( M24095 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/07/1981
  fs;sh;
  BCOM
 • Ï.gpuG(v)mUz;KUfd;
  ( M24133 )
  kWkzk;
  27/03/1984
  fs;sh;
  DME
 • Í..jdghy;
  ( M24146 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/07/1986
  ehAL
  DIP. A/C MECH.
 • Í..Kj;Jr;rutzd;
  ( M24143 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/02/1984
  gps;iskhh;
  DPPT(PAPER TECHNOLOGY)
 • É..uh[huht;
  ( M24183 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/04/1975
  kuhl;bah;
  BBA(DISCONTINUE)
 • Ô.jPgd;rf;futh;j;jp
  ( M24196 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/03/1987
  gps;iskhh;
  BCOM
 • Õ.Kj;JFkhh;
  ( M24172 )
  kWkzk;
  10/06/1974
  nrl;bahh;
  BA; HOTELMANAGEMENT
 • É..ghujp
  ( M24210 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/09/1979
  gps;iskhh;
  M.COM.
 • Í.ehfuh[d;
  ( M24009 )
  jpUkzkhfhjth;
  30/10/1979
  nrl;bahh;
  BE (MECH)
 • Õ.FkuFU
  ( M1410 )
  jpUkzkhfhjtu;
  10/11/1985
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DME
 • Õ..ghyKUfd;
  ( M24237 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/11/1980
  ehlhh;
  ITI
 • Ô.rutzd;
  ( M22385 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/04/1985
  gps;iskhh;
  BE(CIVIL)
 • Í.rptf;Fkhh;
  ( M24256 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/12/1985
  gps;iskhh;
  BE(EEE)
 • Ï.Kj;Jf;Fkhh;
  ( M24255 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/06/1985
  fTz;lh;
  +2
 
முன்னுரிமை மணமகள்
 • Ö.ePjpkzp
  ( F4497 )
  jpUkzkhfhjtu;
  31/12/1979
  ahjth;
  BA
 • Ô.ckh kNf];tup
  ( F4467 )
  jpUkzkhfhjtu;
  04/08/1987
  ehlhh;
  BE
 • Í.mfpyh
  ( F12141 )
  jpUkzkhfhjtu;
  06/05/1986
  ehlhh;
  BE (ECE),
 • Ô.khjq;fp
  ( F15716 )
  jpUkzkhfhjtu;
  20/05/1989
  fs;sh;
  ME
 • Ï.kQ;R
  ( F2693 )
  jpUkzkhfhjtu;
  01/12/1983
  tp];tfh;kh
  MSC
 • uhN[];thp (v) Rfph;juh[k;
  ( F22514 )
  jpUkzkhfhjtu;
  15/01/1987
  gps;iskhh;
  M.COM,MPHIL,PGDCA
 • epj;ah
  ( F22531 )
  jpUkzkhfhjtu;
  14/09/1991
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  MBA(FIN HR)
 • g+kh
  ( F22571 )
  jpUkzkhfhjtu;
  29/06/1984
  gps;iskhh;
  MSc
 • rfha\pahksh
  ( F22509 )
  jpUkzkhfhjtu;
  22/01/1986
  Mjp jpuhtplh;
  BA.,PCP.,TALLY
 • N\\hgdh
  ( F23680 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/09/1988
  ehAL
  MSC(IT)
 • N[hjpnyl;Rkp
  ( F19590 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/01/1980
  nrl;bahh;
  BPHARM
 • fiythzp
  ( F23722 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/06/1983
  fs;sh;
  BISM
 • Ä.n[a=
  ( F23798 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/10/1992
  gps;iskhh;
  MSC(CS)
 • Ò.jpt;ah
  ( F23795 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/07/1991
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  BTECH,MTECH DOING
 • Õ.jpt;ah
  ( F23418 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/05/1989
  tp];tfh;kh
  M SC., B.ED .
 • É.kNf];thp
  ( F23803 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/06/1990
  ,y;;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.COM
 • Õ.jpt;ah
  ( F22889 )
  jpUkzkhfhjth;
  30/07/1991
  ehlhh;
  MSC
 • Ì..epj;ahNjtp
  ( F23877 )
  jpUkzkhfhjth;
  31-05-1988
  gps;iskhh;
  MCA
 • Ø.nfsjkp
  ( F23857 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/09/1988
  ehAL
  MBA
 • Ð..uhjpfh
  ( F24046 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/08/1992
  gps;iskhh;
  B.TECH(ECE)
 • Ô.\pgh
  ( F23684 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/05/1991
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE
 • Ï.kNf];thp
  ( F22549 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/10/1990
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MBA
 • Ô..jpt;ah
  ( F24140 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/01/1989
  gps;iskhh;
  BE(ECE)
 • Ä..rpe;J[h v kPdhl;rp
  ( F24211 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/08/1991
  gps;iskhh;
  BE(CSE)
 • Í.jPgpfh
  ( F24234 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/08/1989
  gps;iskhh;
  MSC (IT)
 
 
90-A, புதுஜெயில் ரோடு,
மதுரை கோட்ஸ் எதிர்புறம் மாடியில்,
மதுரை-16, தமிழ் நாடு, இந்தியா.
PHONE: 0452-4250666 , 9790662324
sribalamuruganmatrimony@yahoo.com
WWW.SRIBALAMURUGANMATRIMONY.COM
 
 
gps;iskhh; (3091)
nrl;bahh; (2635)
ehAL (1979)
ehlhh; (1765)
tp];tfh;kh (1188)
Nrh;thh; (979)
ahjth; (632)
fs;sh; (598)
kwth; (493)
Kjypahh; (295)
td;dpah; (210)
gpuhkpd; (195)
nul;bahh; (165)
fTz;lh; (146)
mUe;jjpah; (143)
K];yPk; (104)
kUj;Jth; (98)
%g;gdhu; (82)
tPu irtk; (70)
tz;zhh; (32)
Ntshh; (26)
ehah; (25)
ehaf;fh; (20)
ts;Sth; (4)
rhypah; (4)
Fwth; (4)
Nghah; (2)
cilahh; (2)
ehaH (1)
Iah; (1)
 
COPY RIGHT 2012 © SRI BALAMURUGAN MATRIMONY