பதிவு கட்டணம் இலவசம். ஸ்ரீ அங்காள ஈஸ்வரி துணை புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
 
01.01.2015 முதல் - ஜாதகம்; 1- க்கு 50 ரூ- மட்டுமே சிறப்புசலுகையாக 5 ஜாதகம் எடுப்பவருக்கு 1 ஜாதகம் இலவசமாக வழங்கப்படும்.தங்கம் இலவசம்!!! மேலும் விபரங்களுக்கு எங்களைஅணுகவும்.

 
 
முன்னுரிமை மணமகன்
 • Õ.cjaFkhh;
  ( M24141 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/11/1987
  ehAL
  10TH
 • Ð..mUz;Fkhh;
  ( M28502 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/04/1984
  gps;iskhh;
  DIPLAMO, BBA
 • Ð..Kfk;kJ ,g;uh`pk;
  ( M29059 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/09/1985
  K];yPk;
  MBA.,PGDCA.,CRA
 • Õ..mutpe;jd;
  ( M27911 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/06/1985
  tp];tfh;kh
  B.E (ECE) MBA
 • É.rq;fH
  ( M21537 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/02/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BA
 • Õ.fdfuh[;
  ( M22538 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/04/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(EEE)
 • É..RNu\;
  ( M29481 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/12/1977
  ehlhh;
  B.A
 • n[arz;Kfk;
  ( M29488 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1984
  gps;iskhh;
  B.E
 • Ï..njd;wy;Kj;JFkhh;
  ( M29502 )
  jpUkzkhfhjth; "
  17/07/1986
  kwth;
  DIPLOMO IN B.A ME
 • Å.uhN[];
  ( M29501 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/06/1982
  kwth;
  M.S.W
 • Ø.KUNfrd;
  ( M29508 )
  jpUkzkhfhjth; "
  19/12/1983
  Nrh;thh;
  10TH
 • Ô..uhk;Nty;rq;fh;
  ( M29492 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/05/1985
  gps;iskhh;
  D.M.E, B.COM(CA)
 • Ò..njl;rpz%h;j;jp
  ( M29534 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/07/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(EEE)
 • Ä..tp[a; mutpe;j;
  ( M29540 )
  jpUkzkhfhjth; "
  19/02/1984
  gps;iskhh;
  BSC
 • Ð.uh[;tpf;Nd\;
  ( M29574 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/09/1981
  ehlhh;
  BBA
 • Ò.nre;jpy;Fkhh;
  ( M29607 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/03/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  9TH
 • Ò..nry;tk;
  ( M29613 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/03/1980
  gps;iskhh;
  MCA
 • Æ.rz;Kfgpufh\;
  ( M29631 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/02/1984
  gps;iskhh;
  DIP IN (EEE).BBA
 • Ö.khjtd;
  ( M29633 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/10/1988
  ehAL
  B.E MECH
 • Ô.rutzKdpuh[;
  ( M29635 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/07/1989
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE CS
 • Õ..ehfuh[;
  ( M29566 )
  kWkzk;
  19/10/1977
  ehAL
  DIPLOMO,BBA,MBA
 • Ô..KUNfrd;
  ( M27772 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/03/1985
  ehlhh;
  B.E, CIVIL .MBA
 • Ò..fhh;j;jpf;
  ( M29677 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/11/1983
  ehlhh;
  MA,M.PHIL
 • Ø..kpJd;ghyd;
  ( M28934 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/05/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E.,M.B.A
 • Ò.rptFkhh;
  ( M29077 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/06/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  ME(PHD)
 • Õ.jPgd;ghG
  ( M29733 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/02/1986
  gps;iskhh;
  B.E.B,TECH
 • Å.nry;tk;
  ( M29805 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/11/1987
  ehAL
  8TH
 • Ò.tpky;
  ( M29831 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/05/1982
  nul;bahh;
  BE(EC)
 • Õ..rutzd;
  ( M29827 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/08/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.SC,M.C.A
 • Ô.Re;juuh[d;
  ( M29795 )
  jpUkzkhfhjth;
  15/03/1983
  tp];tfh;kh
  10TH
 • Õ..ek;gpehjd;
  ( M29832 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/03/1985
  Iah;
  BE, (EEE)
 • Ï.uhkrhkp
  ( M29851 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/02/1987
  ehAL
  MBA
 • Í..rpthde;jk;
  ( M29856 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/10/1991
  gps;iskhh;
  ITI,WELDER
 • É.Õ.uhkRg;gpukzpad;
  ( M29863 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/07/1989
  ehAL
  B.E, MBA,PGDHRM
 • Í..ghuj;Fkhh;
  ( M29857 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/11/1990
  gps;iskhh;
  D.M.E
 • Ô..jpUkiyf;fhh;j;jpNfad;
  ( M10014 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MSC,MED(PHY)
 • Ï..kzpfz;ld;
  ( M29867 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/03/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.BA
 • Ð..Kj;Jf;Fkhh;
  ( M29868 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/03/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DIPLOMO INCOMPUTER
 • Ð.moFuh[h
  ( M29876 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/09/1977
  gps;iskhh;
  B.COM DIPLOMO IN ACUPURCTURE
 • Ì.mNrhf;Fkhh;
  ( M29887 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/05/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MCA
 • Ö..n[a; fNz\;
  ( M28264 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/03/1986
  nrl;bahh;
  M.COM
 • Ì.ehfuh[;
  ( M29903 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/08/1983
  ehAL
  B.E(EEE)
 • Ï.,isauh[h
  ( M29907 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/03/1985
  NjNte;jpu Fy Ntshsh;
  +2
 • Í.fhspjh];
  ( M29935 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/01/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E,M.TECH(NET WORK)
 • É.RNu\;Fkhh;
  ( M29928 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/08/1989
  gps;iskhh;
  BSC(COMPUTER SCI),MBA
 • Ò.ghyh[p
  ( M29920 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/10/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.SC.,(C.S)
 
முன்னுரிமை மணமகள்
 • Ô..Kj;Jnyl;Rkp
  ( F29487 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/11/1986
  gps;iskhh;
  MCA
 • Ï.fhkhl;rp
  ( F29542 )
  jpUkzkhfhjth; "
  22/02/1987
  gps;iskhh;
  M.B.B.S
 • Ä.];Ujp
  ( F29675 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/01/1989
  fs;sh;
  B;SC(IT) MBA
 • Ò.I\hyPyh
  ( F29679 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/07/1983
  NjNte;jpuFy Ntshsh;;
  MPT(MASTER OF PHYSIO THERAPHY)
 • Ò.R`hdh
  ( F29727 )
  jpUkzkhfhjth;
  06/12/1990
  ehlhh;
  B.TECH(BIO TECH)
 • É.gpe;jpah
  ( F29803 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/05/1995
  NjNte;jpuFy Ntshsh;;
  MBBS.D.G.O
 • Ä..kfhnyl;Rkp
  ( F29890 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/06/1987
  kwth;
  M.SC, BED
 • Ï.=epjp
  ( F29938 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/06/1990
  ehlhh;
  BBA,(MBA/
 
 
90-A, புதுஜெயில் ரோடு,
மதுரை கோட்ஸ் எதிர்புறம் மாடியில்,
மதுரை-16, தமிழ் நாடு, இந்தியா.
PHONE: 0452-4250666 , 9790662324
sribalamuruganmatrimony@yahoo.com
WWW.SRIBALAMURUGANMATRIMONY.COM
 
 
gps;iskhh;  (4012)
nrl;bahh; (3651)
ehlhh; (3250)
ehAL (2836)
tp];tfh;kh (1901)
Mjpjpuhtplh; (1548)
Nrh;thh; (1337)
ahjth; (1318)
kWkzk; (852)
fs;sh; (605)
kwth; (467)
Kjypahh; (282)
td;dpah; (199)
gpuhkpd; (193)
nul;bahh; (174)
fTz;lh; (164)
mUe;jjpah; (146)
K];yPk; (120)
kUj;Jth; (101)
%g;gdhu; (85)
tPu irtk; (69)
tz;zhh; (31)
Ntshh; (29)
ehah; (28)
ehaf;fh; (22)
fs;;sh; (19)
%];yPk; (10)
rhypah; (4)
Fwth; (4)
Iah; (4)
ts;Sth; (4)
cilahh; (2)
Nghah; (1)
 
COPY RIGHT 2012 © SRI BALAMURUGAN MATRIMONY