பதிவு கட்டணம் இலவசம். ஸ்ரீ அங்காள ஈஸ்வரி துணை புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
 
01.01.2015 முதல் - ஜாதகம்; 1- க்கு 50 ரூ- மட்டுமே சிறப்புசலுகையாக 5 ஜாதகம் எடுப்பவருக்கு 1 ஜாதகம் இலவசமாக வழங்கப்படும்.தங்கம் இலவசம்!!! மேலும் விபரங்களுக்கு எங்களைஅணுகவும்.

 
 
முன்னுரிமை மணமகன்
 • Ð..Kfk;kJ ,g;uh`pk;
  ( M29059 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/09/1985
  K];yPk;
  MBA.,PGDCA.,CRA
 • Ô..uhk;Nty;rq;fh;
  ( M29492 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/05/1985
  gps;iskhh;
  D.M.E, B.COM(CA)
 • Ô.rutzKdpuh[;
  ( M29635 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/07/1989
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE CS
 • Õ..ehfuh[;
  ( M29566 )
  kWkzk;
  19/10/1977
  ehAL
  DIPLOMO,BBA,MBA
 • Ô..KUNfrd;
  ( M27772 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/03/1985
  ehlhh;
  B.E, CIVIL .MBA
 • Ò..fhh;j;jpf;
  ( M29677 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/11/1983
  ehlhh;
  MA,M.PHIL
 • Å.nry;tk;
  ( M29805 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/11/1987
  ehAL
  8TH
 • Õ..rutzd;
  ( M29827 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/08/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.SC,M.C.A
 • Õ..ek;gpehjd;
  ( M29832 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/03/1985
  Iah;
  BE, (EEE)
 • Í..rpthde;jk;
  ( M29856 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/10/1991
  gps;iskhh;
  ITI,WELDER
 • É.Õ.uhkRg;gpukzpad;
  ( M29863 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/07/1989
  ehAL
  B.E, MBA,PGDHRM
 • Í..ghuj;Fkhh;
  ( M29857 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/11/1990
  gps;iskhh;
  D.M.E
 • Ô..jpUkiyf;fhh;j;jpNfad;
  ( M10014 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MSC,MED(PHY)
 • Ï..kzpfz;ld;
  ( M29867 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/03/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.BA
 • Ð..Kj;Jf;Fkhh;
  ( M29868 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/03/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DIPLOMO INCOMPUTER
 • Ð.moFuh[h
  ( M29876 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/09/1977
  gps;iskhh;
  B.COM DIPLOMO IN ACUPURCTURE
 • Ì.mNrhf;Fkhh;
  ( M29887 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/05/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MCA
 • Ö..n[a; fNz\;
  ( M28264 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/03/1986
  nrl;bahh;
  M.COM
 • Ì.ehfuh[;
  ( M29903 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/08/1983
  ehAL
  B.E(EEE)
 • Ï.,isauh[h
  ( M29907 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/03/1985
  NjNte;jpu Fy Ntshsh;
  +2
 • Í.fhspjh];
  ( M29935 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/01/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E,M.TECH(NET WORK)
 • É.RNu\;Fkhh;
  ( M29928 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/08/1989
  gps;iskhh;
  BSC(COMPUTER SCI),MBA
 • Ò.ghyh[p
  ( M29920 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/10/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.SC.,(C.S)
 • Î.FkNurd;
  ( M30148 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1983
  ehaf;fh;
  BCOM
 • Ò.[hd;rd;
  ( M30210 )
  kWkzk;
  04/02/1981
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  DMLT.,ITI
 • Å..ntq;fNl\\;
  ( M30343 )
  jpUkzkhfhjth;
  15/03/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE.MS
 • Ò..tp[a;Mde;j;
  ( M57951 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/10/1987
  ehlhh;
  B.Com(CA),MBA
 • ×..mUz;Fkhh;
  ( M30335 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/10/1986
  Nrh;thh;
  DME (MECHANICAL ENGINEER)
 • Ï..gpughfud;
  ( M30347 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/09/1983
  ehAL
  BSC, ACCOUNTANT
 • Ð..kNf\;
  ( M30354 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/04/1975
  Iah;
  M.SC, M PHILL,B ED
 • Ç..Kj;Jf;Fkhh;
  ( M30350 )
  rl;lg;gb tptfhuj;J MdtH;
  03/06/1975
  ehlhh;
  D.PHARM
 • Ø.Å.Nfhrpd;Fg;jh
  ( M30329 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/12/1985
  gps;iskhh;
  M.B.A
 • Ö..uhN[];tud;(v)uNk\;;
  ( M30355 )
  jpUkzkhfhjth;
  28/05/1987
  Nrh;thh;
  MBA.MCA
 • Ö.fpU\;zrhkp(v)Kuspjud;
  ( M24817 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/07/1983
  gps;iskhh;
  DECE
 
முன்னுரிமை மணமகள்
 • Ä.];Ujp
  ( F29675 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/01/1989
  fs;sh;
  B;SC(IT) MBA
 • Ò.I\hyPyh
  ( F29679 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/07/1983
  NjNte;jpuFy Ntshsh;;
  MPT(MASTER OF PHYSIO THERAPHY)
 • Ò.R`hdh
  ( F29727 )
  jpUkzkhfhjth;
  06/12/1990
  ehlhh;
  B.TECH(BIO TECH)
 • Ä..kfhnyl;Rkp
  ( F29890 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/06/1987
  kwth;
  M.SC, BED
 • Ï.=epjp
  ( F29938 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/06/1990
  ehlhh;
  BBA,(MBA/
 • É..N`khkhypdp
  ( F30214 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/01/1995
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.TECH(IT)
 • Ò..mgpuhkp
  ( F30333 )
  jpUkzkhfhjth;
  30/03/1992
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE
 • Ø.uh[j;jp(v)Nufh
  ( F30327 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/05/1987
  gps;iskhh;
  MCA
 • Æ..Kj;Jyl;Rkp
  ( F30324 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/06/1985
  nrl;bahh;
  MA,B.ED.,M.PHIL.
 • Ô.\pgh
  ( F23684 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/05/1991
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE
 • Ã..Rfg;gphpah
  ( F53146 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/08/1991
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MCA
 • Ï..khyjp
  ( F30360 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/05/1992
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BSC.
 
 
90-A, புதுஜெயில் ரோடு,
மதுரை கோட்ஸ் எதிர்புறம் மாடியில்,
மதுரை-16, தமிழ் நாடு, இந்தியா.
PHONE: 0452-4250666 , 9790662324
sribalamuruganmatrimony@yahoo.com
WWW.SRIBALAMURUGANMATRIMONY.COM
 
 
gps;iskhh;  (3993)
nrl;bahh; (3647)
ehlhh; (3225)
ehAL (2924)
tp];tfh;kh (1895)
Mjpjpuhtplh; (1548)
Nrh;thh; (1339)
ahjth; (1318)
kWkzk; (852)
fs;sh; (605)
kwth; (467)
Kjypahh; (282)
ehlhu; (272)
mfKilahu; (218)
ahjtu; (217)
td;dpah; (199)
gpuhkpd; (193)
fTz;lh; (164)
nul;bahh; (162)
nrl;bahu; (161)
mUe;jjpah; (146)
K];yPk; (120)
kUj;Jth; (101)
Mrhupau; (101)
%g;gdhu; (83)
tPu irtk; (69)
tz;zhh; (31)
Ntshh; (29)
ehah; (28)
ehaf;fh; (23)
fs;;sh; (19)
%];yPk; (10)
Iah; (5)
ts;Sth; (4)
rhypah; (4)
Fwth; (4)
cilahh; (2)
Nghah; (1)
 
COPY RIGHT 2012 © SRI BALAMURUGAN MATRIMONY