பதிவு கட்டணம் இலவசம். ஸ்ரீ அங்காள ஈஸ்வரி துணை புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
 
01.01.2015 முதல் - ஜாதகம்; 1- க்கு 50 ரூ- மட்டுமே சிறப்புசலுகையாக 5 ஜாதகம் எடுப்பவருக்கு 1 ஜாதகம் இலவசமாக வழங்கப்படும்

 
 
முன்னுரிமை மணமகன்
 • Ð.Re;jh;uh[;
  ( M16710 )
  jpUkzkhfhjtu;
  16/03/1983
  ehAL
  BABL
 • Ò.Nty;uh[;
  ( M13671 )
  jpUkzkhfhjtu;
  19/09/1983
  ehlhh;
  M.COM
 • Ð.ehfehj;
  ( M3237 )
  jpUkzkhfhjtu;
  31/03/1978
  gps;iskhh;
  MCA
 • jpNd\;FkhH
  ( M23699 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/05/1987
  tp];tfh;kh
  BE(EEE)
 • Õ.cjaFkhh;
  ( M24141 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/11/1987
  ehAL
  10TH
 • Ð..mUz;Fkhh;
  ( M28502 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/04/1984
  gps;iskhh;
  DIPLAMO, BBA
 • Ã.uhkfpU\;zd;
  ( M1231 )
  jpUkzkhfhjtu;
  27/04/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.SC,MBA
 • Ð..Kfk;kJ ,g;uh`pk;
  ( M29059 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/09/1985
  K];yPk;
  MBA.,PGDCA.,CRA
 • Ø.NjtMde;j;
  ( M29237 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/02/1985
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.B.E(ECONOMICS)
 • É.fpU\\;zrhkp
  ( M29240 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/06/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.COM
 • Ä.gpurd;d ghG
  ( M29244 )
  jpUkzkhfhjth; "
  01/10/1985
  ehAL
  B.SC.,
 • Ô.nghd;khhpahg;gd;
  ( M29248 )
  jpUkzkhfhjth; "
  09/04/1984
  ehlhh;
  BSC.,MBA
 • Ä..rjP];
  ( M29246 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/06/1986
  gps;iskhh;
  M.D
 • Ò..re;jpuNrfh;
  ( M28912 )
  jpUkzkhfhjth; "
  21/02/1987
  ehlhh;
  BE(MIET)
 • Õ.mde;juhkfpU];zd;
  ( M29270 )
  jpUkzkhfhjth; "
  29/04/1987
  gps;iskhh;
  BSC,MBA
 • Ë.jkpo;nry;td;
  ( M29280 )
  jpUkzkhfhjth; "
  16/06/1984
  ehAL
  MSCMPHIL(CS&IT)
 • Í.MWKfk;
  ( M29283 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/03/1989
  gps;iskhh;
  M.TECH
 • Ä.tpf;Nd\;
  ( M29128 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/09/1985
  ehAL
  B.TECH
 • Ð.re;Njh];Fkhh;
  ( M29315 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/04/1973
  ehAL
  B.SC,M.A,M.B.A,M.PHIL,(PH.D)
 • Ô.rutzd;
  ( M27958 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/08/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE, MBA
 • Ô.tp[a;Mde;j;
  ( M23924 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/09/1985
  gps;iskhh;
  BE EEE,MS(ENGINEERING)
 • Õ.mNrhf;
  ( M29329 )
  jpUkzkhfhjth; "
  09/10/1980
  ehAL
  M.C.A.M.B.A
 • Ð.fhh;j;jpf;
  ( M29361 )
  jpUkzkhfhjth; "
  26/09/1987
  kwth;
  D.M.E.,
 • Ï..nry;tFkhh;
  ( M29353 )
  jpUkzkhfhjth; "
  30/01/1986
  ahjth;
  10TH
 • Ò..rutzd;
  ( M29377 )
  jpUkzkhfhjtu;
  00/09/1976
  tp];tfh;kh
  M.A TALLY DCA
 • Ì..RFkhwd;
  ( M29389 )
  jpUkzkhfhjth; "
  26/12/1976
  Kjypahh;
  B.A
 • Õ..nre;jpy;Fkhh;
  ( M29383 )
  jpUkzkhfhjth;
  14/08/1985
  gps;iskhh;
  B.TECH
 • Ð..fz;zd;
  ( M29382 )
  jpUkzkhfhjth; "
  10/11/1983
  Nrh;thh;
  M.SC
 • Ì..rpd;dj;jk;gp gftjpuh[;
  ( M29419 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/05/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E., EEE
 • Ï.nre;jpy;gh];fh;
  ( M29431 )
  jpUkzkhfhjtu;
  23/06/1981
  Mjp jpuhtplh;
  M.A,ML.SC.M;PHIL
 • Ï..gukrptk;(v)rptk;
  ( M29443 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/05/1986
  nrl;bahh;
  10TH
 • Ï..tpNdhj;Fkhh;
  ( M29444 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1983
  Nrh;thh;
  MCA
 • Ï..kJ#jdd;
  ( M29445 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/02/1976
  gps;iskhh;
  D.E.C.E
 • Ï.tPughz;b
  ( M29440 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/03/1988
  ehlhh;
  10TH
 • Õ..fhh;j;jpNfad;
  ( M29455 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/11/1988
  gps;iskhh;
  B.E,(E.C.E)
 • Õ..mutpe;jd;
  ( M27911 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/06/1985
  tp];tfh;kh
  B.E (ECE) MBA
 • É.rq;fH
  ( M21537 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/02/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BA
 • Õ.fdfuh[;
  ( M22538 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/04/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(EEE)
 • É..RNu\;
  ( M29481 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/12/1977
  ehlhh;
  B.A
 • n[arz;Kfk;
  ( M29488 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/04/1984
  gps;iskhh;
  B.E
 • Ï..njd;wy;Kj;JFkhh;
  ( M29502 )
  jpUkzkhfhjth; "
  17/07/1986
  kwth;
  DIPLOMO IN B.A ME
 • Å.uhN[];
  ( M29501 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/06/1982
  kwth;
  M.S.W
 • Ø.KUNfrd;
  ( M29508 )
  jpUkzkhfhjth; "
  19/12/1983
  Nrh;thh;
  10TH
 • Ô..uhk;Nty;rq;fh;
  ( M29492 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/05/1985
  gps;iskhh;
  D.M.E, B.COM(CA)
 • Ò..njl;rpz%h;j;jp
  ( M29534 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/07/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(EEE)
 • Ä..tp[a; mutpe;j;
  ( M29540 )
  jpUkzkhfhjth; "
  19/02/1984
  gps;iskhh;
  BSC
 • Ð.uh[;tpf;Nd\;
  ( M29574 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/09/1981
  ehlhh;
  BBA
 • Ò.nre;jpy;Fkhh;
  ( M29607 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/03/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  9TH
 • Ò..nry;tk;
  ( M29613 )
  jpUkzkhfhjth;
  18/03/1980
  gps;iskhh;
  MCA
 • Æ.rz;Kfgpufh\;
  ( M29631 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/02/1984
  gps;iskhh;
  DIP IN (EEE).BBA
 • Ö.khjtd;
  ( M29633 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/10/1988
  ehAL
  B.E MECH
 • Ô.rutzKdpuh[;
  ( M29635 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/07/1989
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE CS
 • Õ..ehfuh[;
  ( M29566 )
  kWkzk;
  19/10/1977
  ehAL
  DIPLOMO,BBA,MBA
 • Ô..KUNfrd;
  ( M27772 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/03/1985
  ehlhh;
  B.E, CIVIL .MBA
 • Ò..fhh;j;jpf;
  ( M29677 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/11/1983
  ehlhh;
  MA,M.PHIL
 
முன்னுரிமை மணமகள்
 • Í.kPuhee;jpdp
  ( F29239 )
  jpUkzkhfhjth; "
  18/08/1993
  ehAL
  B.TECH(BIO MEDICAL)
 • Ò.gpNukh
  ( F29267 )
  jpUkzkhfhjth;
  15/08/1988
  gps;iskhh;
  B.A.,BED
 • Ä.uk;ah
  ( F29316 )
  jpUkzkhfhjth;
  30/12/1991
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.TECH(ECE)
 • Î.fhsP];thp
  ( F29317 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/08/1990
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.B.A,M.B.A
 • Ô..ckhkNf];thp
  ( F29448 )
  rl;lg;gb tptfhuj;J MdtH;
  16/02/1987
  ehAL
  B.COM
 • Ì..N`khtjp
  ( F29439 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/12/1989
  ehAL
  BE (EIE)
 • Ô..Kj;Jnyl;Rkp
  ( F29487 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/11/1986
  gps;iskhh;
  MCA
 • Ï.fhkhl;rp
  ( F29542 )
  jpUkzkhfhjth; "
  22/02/1987
  gps;iskhh;
  M.B.B.S
 • Ä.];Ujp
  ( F29675 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/01/1989
  fs;sh;
  B;SC(IT) MBA
 • Ò.I\hyPyh
  ( F29679 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/07/1983
  NjNte;jpu Fy Ntshsh;
  MPT(MASTER OF PHYSIO THERAPHY)
 
 
90-A, புதுஜெயில் ரோடு,
மதுரை கோட்ஸ் எதிர்புறம் மாடியில்,
மதுரை-16, தமிழ் நாடு, இந்தியா.
PHONE: 0452-4250666 , 9790662324
sribalamuruganmatrimony@yahoo.com
WWW.SRIBALAMURUGANMATRIMONY.COM
 
 
gps;iskhh;  (4024)
nrl;bahh; (3644)
ehlhh; (2988)
ehAL (2830)
tp];tfh;kh (1898)
Mjpjpuhtplh; (1548)
Nrh;thh; (1334)
ahjth; (1318)
kWkzk; (852)
fs;sh; (604)
kwth; (466)
Kjypahh; (282)
ehlhh (254)
td;dpah; (199)
gpuhkpd; (194)
nul;bahh; (173)
fTz;lh; (162)
mUe;jjpah; (146)
K];yPk; (120)
kUj;Jth; (101)
%g;gdhu; (85)
tPu irtk; (69)
tz;zhh; (31)
Ntshh; (29)
ehah; (28)
ehaf;fh; (22)
fs;;sh; (19)
%];yPk; (10)
ts;Sth; (4)
rhypah; (4)
Fwth; (4)
Iah; (2)
cilahh; (2)
MrHhp (1)
Nghah; (1)
 
COPY RIGHT 2012 © SRI BALAMURUGAN MATRIMONY