பதிவு கட்டணம் இலவசம். ஸ்ரீ அங்காள ஈஸ்வரி துணை புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது.
 
நமது ஸ்ரீ பால முருகன் திருமண தகவல் சேவை மையத்தின் மூலமாக 01.12.2014 –jpq;fl;; கிழமை திருமணம் முடிக்கும் gpuG rq;fh; vk;.nlf;(ntl;];) fpUj;jpfh vk;.nlf; மணமக்களை வாழ்த்துகிறோம்

 
 
முன்னுரிமை மணமகன்
 • Í.Ò.fhh;j;jpf;
  ( M13739 )
  jpUkzkhfhjtu;
  07/12/1982
  ehAL
  MA,
 • Ì.Ì.me;Njhzp gh];fh;
  ( M7035 )
  jpUkzkhfhjtu;
  02/09/1981
  ehlhh;
  10th
 • ÏÒ.,sq;Nfhtd;
  ( M18620 )
  jpUkzkhfhjtu;
  26/10/1980
  gps;iskhh;
  D.Pharm.,B.Pharm.,
 • Ö.Rg;gpukzpad;
  ( M3940 )
  tpthfuj;J Mdtu;
  08/06/1972
  gps;iskhh;
  ITI
 • Ï.ghy;ghz;b
  ( M11403 )
  jpUkzkhfhjtu;
  16/07/1981
  Mjpjpuhtplh;
  DEC,-
 • tpNtfhde;jd;
  ( M19006 )
  jpUkzkhfhjtu;
  30.9.1983
  gps;iskhh;
  DME
 • Ä.Nty;KUfd;
  ( M5545 )
  jpUkzkhfhjtu;
  14/12/1977
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.COM,MBA
 • Æ..mUz; gpuhd;rp];
  ( M28339 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/09/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MCA
 • Õ.Kj;JFkhh;
  ( M8786 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/01/1984
  gps;iskhh;
  10
 • Î..re;Njh\\;Fkhh;
  ( M28392 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/03/1990
  fTz;lh;
  ITI
 • Õ..Kj;Jf;Fkhh;
  ( M28472 )
  jpUkzkhfhjth;
  29/08/1978
  gps;iskhh;
  DME
 • Ã.nghd;uh[h
  ( M28475 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/08/1980
  kwth;
  I.T,I,BA
 • Ð.ghyh[p
  ( M28466 )
  jpUkzkhfhjth;
  04/07/1972
  ehAL
  BA PGDCA
 • Ô..mUz;uh[; ghz;bad;
  ( M28458 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/09/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E.
 • Õ..rptnuq;fehjd;
  ( M28484 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/07/1981
  nrl;bahh;
  10TH
 • É..nre;jpy;fz;zd;
  ( M28485 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/07/1978
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  12
 • Å..mwptofd;
  ( M28283 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/09/1984
  gps;iskhh;
  BA
 • Ï..jpyPgd;
  ( M28523 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/03/1988
  Nrh;thh;
  B.COM.,M.B.A
 • Ï..gpufh\;
  ( M28524 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/07/1982
  gps;iskhh;
  B.COM
 • Ã..`hp`utpehafk;
  ( M28506 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/12/1975
  gps;iskhh;
  D.T.ED, BA (ENGLISH) B.ED
 • Ò.KUfd;
  ( M3017 )
  jpUkzkhfhjtu;
  09/05/1982
  ehlhh;
  10TH
 • Õ..uhk;Fkhh;
  ( M28537 )
  jpUkzkhfhjth;
  12/06/1986
  ehAL
  B.TECH (BIO TECH)
 • Ã.Ø..rptf;Fkhh;
  ( M28538 )
  jpUkzkhfhjth;
  05/02/1985
  gps;iskhh;
  BBA
 • Ô..n[agpufh\\;
  ( M28511 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/01/1986
  gps;iskhh;
  BA
 • Õ..ntq;flRg;gpukzp
  ( M28439 )
  jpUkzkhfhjth;
  19/02/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  E.C.E , DIPLOMO
 • É.kzpfz;ld;
  ( M28520 )
  jpUkzkhfhjth;
  10/08/1974
  nrl;bahh;
  +2
 • Å..rutzh
  ( M28553 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/10/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MSC.(CS)., B.ED
 • Ò.kzpfz;ld;
  ( M28693 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/11/1987
  Nrh;thh;
  M.COM
 • Í..khlrhkp
  ( M28721 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/06/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  ITI ELECTRICIAN
 • Ð.mutpe;jd;
  ( M28519 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/10/1982
  ehAL
  +2
 • Ô.jduhIghz;bad;
  ( M28746 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/10/1986
  gps;iskhh;
  BE MS (AUS)
 • Ô.rutzf;Fkhh;
  ( M28769 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/12/1986
  gps;iskhh;
  BA
 • Ð.uhk;fp
  ( M28744 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/02/1988
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  +2
 • Ã.kzpuh[;
  ( M28798 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/12/1984
  ehAL
  BCOM
 • Ô..jPgd;
  ( M28819 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/10/1988
  ehAL
  B.B.A, M.B.A
 • Ï.fhh;j;jpf;
  ( M28806 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/03/1986
  gps;iskhh;
  BTECH MBA
 • Ï.rPkhd;uhIh
  ( M28880 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/02/1990
  ehlhh;
  B;COM CA
 • Ï..nghparhkp
  ( M28928 )
  jpUkzkhfhjth;
  06/07/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  (I.T.I)BA
 • É.KUfd;
  ( M28964 )
  jpUkzkhfhjth;
  13/05/1985
  ahjth;
  DIPLOMA ECE
 • Õ.tp[aRe;jh;
  ( M28973 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/06/1987
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BE(EEE)
 • Õ.utpuh[;
  ( M28965 )
  jpUkzkhfhjth;
  31/08/1983
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BCOM MBA
 • Ô.rjp\;Fkhh;
  ( M28975 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/04/1988
  ehAL
  10
 • Í.Kj;Juh[;
  ( M17157 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/06/1984
  ehAL
  BE (EEE),
 • Õ.Re;ju %h;j;jp
  ( M28026 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/05/1987
  gps;iskhh;
  DECE, B.TECH
 • É.nrhh;zKj;Ju[;
  ( M29010 )
  rl;lg;gb tptfhuj;J Mdtu;
  18/04/1976
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  MA,M.PHILL,PHD
 • Ò.RNu\;GhG
  ( M29015 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/03/1985
  nrl;bahh;
  DME
 • Ò.jz;B];tud;
  ( M29022 )
  jpUkzkhfhjth;
  16/01/1991
  Nrh;thh;
  ITI,B.B.A
 • Ì..[];bd; N[hrg;
  ( M29037 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/03/1984
  gps;iskhh;
  10TH
 • Õ.eapdhu;
  ( M23811 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/12/1975
  gps;iskhh;
  B.COM
 • Æ..ghyh[p
  ( M29054 )
  jpUkzkhfhjth;
  17/08/1986
  ehAL
  10TH
 • Ð..Kfk;kJ ,g;uh`pk;
  ( M29059 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/09/1985
  K];yPk;
  MBA.,PGDCA.,CRA
 • Ô..rutzf;Fkhh;
  ( M29071 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/01/1986
  Nrh;thh;
  MBBS
 • Õ..uh[h
  ( M29080 )
  jpUkzkhfhjth;
  03/06/1984
  fs;sh;
  B.COM.,M.COM.,D.COOP.,T.DED
 • Ã.khhpKj;J
  ( M29096 )
  jpUkzkhfhjth; "
  07/05/1988
  gps;iskhh;
  10
 • Å.Ï.khhpnry;iyahgpuG
  ( M29101 )
  jpUkzkhfhjth;
  11/04/1984
  gps;iskhh;
  B.A.,B.L
 • Ã.rq;fh;fNz\;
  ( M29100 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/08/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.SC.,M.ED
 • Ï.JiuKUfd;
  ( M29102 )
  jpUkzkhfhjth;
  09/02/1980
  nrl;bahh;
  M.SC.,PSYC.,CMTS.,DCA
 • Ð.rutzd;
  ( M29103 )
  jpUkzkhfhjth;
  00/02/1984
  gps;iskhh;
  DIPLOMA
 • Ð.Rg;ukzpad;
  ( M29109 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/06/1983
  gps;iskhh;
  10TH
 • Ï.NrhkRe;juk;
  ( M29108 )
  jpUkzkhfhjth;
  20/08/1980
  gps;iskhh;
  10TH
 • Ô.rrpf;Fkhh;
  ( M29107 )
  jpUkzkhfhjth;
  25/05/1990
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  10TH
 • Õ.uh[h
  ( M29115 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/05/1986
  NjNte;jpuFy Ntshsh;
  MBA
 • Ô..tpf;Nd\h;
  ( M29129 )
  jpUkzkhfhjth;
  02/07/1986
  gps;iskhh;
  M.B.A
 • Ò..FUrhkp
  ( M29120 )
  jpUkzkhfhjth; "
  21/05/1984
  ehlhh;
  7
 • Ö..ghz;bnry;tk;
  ( M29142 )
  jpUkzkhfhjth;
  24/03/1987
  Nrh;thh;
  +2
 • Ã.Ï..gh];fh;
  ( M29141 )
  jpUkzkhfhjth; "
  04/01/1975
  ehAL
  DIPLOMO
 • Í..fhsp];tud;
  ( M29147 )
  jpUkzkhfhjth; "
  28/03/1983
  Nrh;thh;
  8
 
முன்னுரிமை மணமகள்
 • Ò.gTd;nry;tp
  ( F16783 )
  jpUkzkhfhjtu;
  24/01/1984
  Nrh;thh;
  BSC
 • Õ.NuZfhNjtp
  ( F18950 )
  jpUkzkhfhjtu;
  08/01/1988
  gps;iskhh;
  BSC, MBA
 • Í..Kj;Jnyl;Rkp
  ( F28431 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/07/1981
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  10TH
 • Ã.Nkhfd Re;jup
  ( F1261 )
  jpUkzkhfhjtu;
  12/01/1985
  tp];tfh;kh
  M.SC,BED
 • Õ.[Pth
  ( F27704 )
  jpUkzkhfhjth;
  23/01/1988
  Fwpg;gpltpy;iy
  BCA,MBA
 • Ò..fphp[h
  ( F28525 )
  jpUkzkhfhjth;
  21/02/1993
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.E,(ECE)
 • Ç..nrk;nghd;khzpf;fk;
  ( F28522 )
  jpUkzkhfhjth;
  07/10/1987
  nrl;bahh;
  B.E
 • Ò.fhaj;hp
  ( F22450 )
  jpUkzkhfhjth;
  08/12/1986
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  M.COM,MPHIL
 • Ä..MTilFkhhp(v)mKjh
  ( F28895 )
  jpUkzkhfhjth;
  01/05/1994
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  BA.,B.ED
 • Ì..\h;dpfh
  ( F29081 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/03/1987
  fs;sh;
  UG MBBS
 • Ï..Mh;j;jp
  ( F29111 )
  jpUkzkhfhjth;
  27/07/1982
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.COM
 • Ô.epjh;rdh
  ( F29118 )
  jpUkzkhfhjth;
  22/03/1990
  ahjtH;
  B.TECH
 • Ò..jkpourp
  ( F29121 )
  fztid ,oe;jth;
  15/08/1995
  ehlhh;
  8
 • É.NyhNf];thp
  ( F29140 )
  jpUkzkhfhjth;
  26/03/1993
  ,y;yj;Jg;gps;iskhh;
  B.TECH
 
 
90-A, புதுஜெயில் ரோடு,
மதுரை கோட்ஸ் எதிர்புறம் மாடியில்,
மதுரை-16, தமிழ் நாடு, இந்தியா.
PHONE: 0452-4250666 , 9790662324
sribalamuruganmatrimony@yahoo.com
WWW.SRIBALAMURUGANMATRIMONY.COM
 
 
gps;iskhh;  (4005)
nrl;bahh; (3381)
ehlhh; (2973)
ehAL (2829)
tp];tfh;kh (1887)
Mjpjpuhtplh; (1548)
Nrh;thh; (1251)
ahjth; (1133)
kWkzk; (852)
fs;sh; (608)
kwth; (459)
Kjypahh; (280)
nrl;bahu; (261)
ehlhu; (253)
td;dpah; (198)
gpuhkpd; (194)
ahjtu; (182)
nul;bahh; (173)
fTz;lh; (161)
mUe;jjpah; (146)
K];yPk; (120)
kUj;Jth; (99)
%g;gdhu; (85)
mfKilahu; (75)
tPu irtk; (69)
tz;zhh; (31)
Ntshh; (29)
ehah; (28)
ehaf;fh; (22)
fs;;sh; (19)
%];yPk; (7)
rhypah; (4)
ts;Sth; (4)
Fwth; (4)
cilahh; (2)
ahjtH; (1)
Nghah; (1)
Iah; (1)
 
COPY RIGHT 2012 © SRI BALAMURUGAN MATRIMONY